Oficiální pravidla k soutěži na Facebooku

Oficiální pravidla k soutěži na Facebooku Hormonálka.cz Jana Černotová

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Hormonálka.cz Jana Černotová (dále jen „soutěž“):

1. Pořadatel soutěže: Ing. Jana Černotová - Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek.

2. Organizátor: společnost Poski.com s r.o., se sídlem Ostrava, Slévárenská 404/13, PSČ 709 00, IČ 27791505, spisová značka C 41782/KSOS Krajský soud v Ostravě.

3. Doba a místo konání soutěže
Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách https://www.facebook.com/Hormonalni.diabetes.joga, a to v době od 8. 03. 2021 do 14. 03. 2021.

4. Podmínky účasti v soutěži
4.1 Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže.
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
4.3. Podmínkou účasti v soutěži je přidání fotografie v libovolné jóga pozici.
4.4. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

5. Průběh a principy soutěže 
5.1. Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/Hormonalni.diabetes.joga
5.2. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že do komentáře přidá fotografii v libovolné jóga pozici.
5.3 Výherce soutěže bude vybrán na základě nezávislého losování, které proběhne dne 15.03.2021.

6. Cena pro výherce
6.1. Cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v e-shopu https://www.gaaja.cz/.
6.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
6.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
6.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

7. Oznámení a předání výher
7.1. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce https://www.facebook.com/Hormonalni.diabetes.joga u příslušného soutěžního postu.
7.2. Výhry jsou zasílány elektronicky formou poukazu na výhercem sdělenou e-mailovou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže.
7.3. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
7.4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

8. Osobní údaje
8.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
8.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
8.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
9.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
9.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
9.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
9.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 3. 2021