Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky www.hormonalka.cz

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatní v případě, že jste se na webových stránkách www.hormonalka.cz přihlásili k absolvování kurzu hormonální jógy či jiného obdobného

Kurzem se rozumí jednorázový kurz, opakující se kurz či pobyt s výukou či praktikováním hormonální jógy.

Poskytovatelem služby je vždy osoba uvedená u každého kurzu, jedná se o:

Ing. Jana Černotová, IČ: 755 93 106

Na Půstkách 40, 738 01 Frýdek-Místek

 

nebo

 

Joga Magnolie s.r.o., IČ: 045 04 992

Na Půstkách 40, 738 01 Frýdek-Místek

 

(dále jen „Poskytovatel“)

Těmito obchodními podmínkami se upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou účastnící se kurzu (dále také jen „Účastník“).

 

II. Přihláška a účast na kurzu

Přihlášení na kurz je možné při volné kapacitě kurzu tak, že zájemce (tj. fyzická osoba, která má zájem se kurzu zúčastnit) na stránkách www.hormonalka.cz odešle vyplněný přihlašovací formulář.

Odesláním přihlášky je uzavřena smlouva. Po odeslání přihlášky obdrží Účastník potvrzovací email.

Rezervace místa na kurzu je však kompletní až úhradou kurzovného ve výši dle druhu kurzu. Platební údaje i cena kurzu je uvedena vždy na stránkách www.hormonalka.cz . Platbu je Účastník povinen uskutečnit bez zbytečného odkladu.

V případě, že kurzovné není uhrazeno do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky, je přihláška Poskytovatelem stornována a nedochází k rezervaci místa na kurzu.

 

Jakmile dojde k přihlášení a úhradě kurzovného uplatní se níže uvedené podmínky:

  • jestliže se Účastník nemůže kurzu zúčastnit je povinen se ze semináře písemně, tj. prostřednictvím emailu, odhlásit.
  • Zruší-li Účastník svou účast na kurzu, vzniká mu povinnost uhradit storno poplatek v této výši:
    •  Více 30 kalendářních dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzovného
    • 30-8 kalendářních dní před zahájením kurzu: 60 % z ceny kurzovného
    • 7 a méně kalendářních dní před zahájením kurzu: 100 % z celkové z ceny kurzovného

Poskytovatel umožnuje, aby se v případě nemožnosti účasti Účastníka kurzu zúčastnila jiná osoba – náhradník nebo má Účastník možnost zúčastnit se jakéhokoli dostupného kurzu poskytovatele v následujících 6 měsících.

V případě účasti náhradníka se neuplatní storno poplatky dle těchto podmínek.

V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má Účastník, je-li spotřebitelem, právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Účastník odeslal svou objednávku). Odstoupí-li Účastník v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, uhrazené kurzovné.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy již kurz začal či byl absolvován, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nemá Účastník právo od uzavřené smlouvy odstoupit. 

V případě zrušení kurzu nebo jeho části z důvodů na straně Poskytovatele, má účastník právo účastnit se jakéhokoli volného kurzu Poskytovatele nebo mu bude vráceno celé kurzovné, popř. jeho poměrná část.

 

III. Dotazník o zdravotním stavu

Účastník bude před konáním kurzu vyzván k vyplnění Dotazníku o aktuálním zdravotním stavu.

V případě, že Účastník Dotazník nevyplní, není zaručeno, že Poskytovatel bude schopen přizpůsobit kurz hormonální jógy pro potřeby Účastníka.

Veškeré v údaje uvedené v Dotazník jsou využity pouze pro účely kurzu a nejsou poskytovány žádné
třetí osobě. Jsou uchovávány odděleně od všech účetních či jiných dokladů kurzu, tak aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnosti.

Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou nevyplněním Dotazníku nebo vyplněním nepravdivých údajů o zdravotním stavu Účastníka.

 

IV. Povinnosti Účastníka během konání semináře

Účastník kurzu je vždy povinen dbát pokynů Poskytovatele. Chovat se tak, aby svým jednání nepřivodil újmu sobě, jiným Účastníkům či Poskytovateli.

Účastník je povinen odložit si v průběhu kurzu své věci na místo výslovně určené Poskytovatelem. Při odložení věci mimo místa k tomu výslovně určená nenese Poskytovatel za jejich poškození či ztrátu odpovědnost.

 

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Účastník jako spotřebitel má právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, prostřednictvím mimosoudního orgánu – České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

VI. Ochrana osobních údajů

O Vaše osobní údaje pečujeme s náležitou péčí. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na webu www.hormonalka.cz v sekci „Zpracování osobních údajů“ v patičce webových stránek.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti Poskytovatele a Účastníka, která nejsou výslovně upravena těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními platných právních předpisů, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 06. 2020.