Zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

i nás se dotýká ochrana osobních údajů, které jsou poskytovány mé osobě za účelem poskytnutí služeb kurzů hormonální jógy. Stejně jako Vám i mě záleží na tom, aby Vaše údaje byly náležitě chráněny. Dále uvedené informace slouží k tomu, abyste měli jasnou představu proč, kdo a jak nakládá s Vašimi osobními údaji.

 

Informace o správci osobních údajů

Název: Joga Magnolie .s.r.o.
Sídlo: Na Půstkách 40, 738 01 Frýdek-Místek
Obchodní rejstřík: C 63869 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 04504992

nebo správcem Vašich osobních údajů je
Jméno a příjmení: Ing. Jana Černotová
Sídlo: Na Půstkách 40, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 75593106

Kontakt na správce:
Ing. Jana Černotová
Na Půstkách 40
73801 Frýdek-Místek
Tel.: +420 605 249 705
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz

 

Účel zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů je dán zajištěním náležitých služeb klientům při kurzech hormonální jógy a popřípadě jiných sportovních (cvičebních) služeb.

 

Zpracovávané osobní údaje

Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – provedením kurzu hormonální jógy – poskytují klienti níže uvedené osobní údaje, které jsou zapotřebí k řádnému uzavření smlouvy – ústní či písemné v podobě přihlášky na vypsané kurzy.

 • příjmení
 • jméno, popřípadě jména
 • adresa místa pobytu
 • věk
 • Kontaktní údaje – telefon, email

Vzhledem k tomu, že pro řádné poskytnutí služeb, tj. k řádnému provedení kurzem hormonální jógy je potřeba znát některé skutečnosti o zdravotním stavu klientů, jsou tito vyzváni k uvedení citlivých osobních údajů v rozsahu:

 • Údajů o hormonálním systému
 • Údajů o fyzických symptomech
 • Další údaje, které klient uvede v přihlášce.

Přesný rozsah požadovaných citlivých osobních údajů je uveden v příslušné přihlášce na jednotlivé kurzy.

Správce si je vědom, že se jedná o citlivé údaje, což předpokládá souhlas s poskytnutím těchto údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je součástí přihlášky. Další informace ve vztahu k poskytnutému souhlasu naleznete v tomto dokumentu nebo Vám je poskytne správce.

Typ zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně nebo manuálně.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů

Správce a osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce služby, tj. účetní a IT služby.

Správce nepředává osobní údaje do států EU a do třetích zemí mimo EU.

Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Správce ukládá Vaše osobní údaje v souladu v příslušnými právními předpisy o archivaci, popřípadě, tam kde zákon neukládá archivační povinnost po dobu promlčecí doby.

 

Práva subjektu údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícím informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; nebo není-li možno určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost dozorovému úřadu;
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože, zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracování osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tou, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máto právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktech.

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně – v listinné nebo elektronické podobě.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ .